Vanaf 6 januari zijn wij Hlprs! Lees hier meer...

Algemene voorwaarden klanten

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Huiscleaning.

2. Diensten

Huiscleaning treedt op als bemiddelaar tussen u, opdrachtgever, en de huishoudelijke hulp. De huishoudelijke hulp zal rechtstreeks gaan werken voor de opdrachtgever via de regeling ‘dienstverlening aan huis’. De huishoudelijke hulpen die ingeschreven staan op www.huiscleaning.nl zijn niet in loondienst bij Huiscleaning. Huiscleaning heeft slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een huishoudelijke hulp. U kunt als opdrachtgever gebruik maken van het inlogsysteem van Huiscleaning.

3. Bemiddelingskosten

U betaalt bemiddelingskosten als Huiscleaning u voorgesteld heeft aan een hulp die voldoet aan de wensen die u heeft aangegeven in het aanvraagformulier. De bemiddelingskosten dienen voldaan te worden ongeacht het feit of de voorgestelde hulp bij u gaat werken. Mocht u een nieuwe hulp willen, gaat Huiscleaning altijd kosteloos op zoek naar een nieuwe hulp. Mocht Huiscleaning er niet in slagen om binnen 6 weken een nieuwe hulp voor te stellen én er zijn geen gewerkte uren bij u gemaakt, wordt de zoekvraag geannuleerd en zal u het volledige bemiddelingsbedrag retour ontvangen. 

4. Herroeping

Zodra u een aanvraag plaatst, geeft u het verzoek tot directe levering van de dienst binnen de 14 dagen bedenktermijn en doet u afstand van uw recht tot ontbinding zodra de dienst is geleverd (het voorstellen van een huishoudelijke hulp).

Op het moment dat u bericht ontvangen heeft dat er een hulp voor u beschikbaar is, ontvangt u de factuur betreft de bemiddelingskosten. Zolang Huiscleaning geen hulp aan u heeft voorgesteld, kunt u te allen tijde kosteloos van de zoekvraag afzien. 

5. Betaling

1. Huiscleaning stelt jaarlijks per 1 januari, voor zover van toepassing, het minimumtarief vast. Het uurtarief is een all-in tarief dat voor een groot gedeelte bestaat uit de vergoeding voor de hulp (inclusief vakantiegeld, vakantiedagen en betaling bij ziekte). Het overige deel bestaat uit service- en administratiekosten voor Huiscleaning. 

2. U heeft de vrijheid om zelf de hoogte van het uurtarief te bepalen, rekening houdend met het minimumtarief. 

3. Huiscleaning stuurt maandelijks in naam van, voor rekening van en in opdracht van de huishoudelijke hulp een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien betaling uitblijft, is Huiscleaning genoodzaakt extra incassokosten, administratiekosten en rente in rekening te brengen. Voor de betaling wordt gebruik gemaakt van de derdengeldenrekening van betalingsprovider Online Betaalplatform. Online Betaalplatform zorgt voor directe uitbetaling aan de huishoudelijke hulp.

4. Voor de afgenomen diensten van de huishoudelijke hulp geldt een betalingsverplichting. 

6. Garantie

Mocht uw hulp niet bevallen of stoppen, gaat Huiscleaning kosteloos op zoek naar een nieuwe hulp. 

7. Vervanging 

Huiscleaning biedt de mogelijkheid om voor u op zoek te gaan naar een vervangende hulp. U dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer u een vervangende hulp zou willen. 

8. Aansprakelijkheid

Huiscleaning kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een huishoudelijke hulp.

Indien de huishoudelijke hulp tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden schade veroorzaakt of zelf letselschade oploopt, dient de opdrachtgever een beroep te doen op de eigen inboedel-/ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van Huiscleaning. Hierbij geldt een eigen risico van €250. De aansprakelijkheid van Huiscleaning is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.

9. Concurrentiebeding

Het is niet mogelijk om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en de hulp, die via Huiscleaning tot stand is gekomen, de diensten in privésfeer of via een ander bureau aan te laten bieden door dezelfde hulp. Deze manier van werken zal bestraft worden met een boete van €100,- per werkdag.  

10. Klachten

Klachten kunt u melden via het klachtenformulier. Gaat de klacht over een huishoudelijke hulp, dan zal Huiscleaning in dat geval een bemiddelende rol spelen tussen u en de huishoudelijke hulp. Indien Huiscleaning meerdere gegronde klachten heeft ontvangen over een huishoudelijke hulp dan zal Huiscleaning gepaste maatregelen treffen.  

11. Privacy

Huiscleaning gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

12. Wijziging algemene voorwaarden

Huiscleaning is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden en de website aan te brengen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen tijdig op de website gepubliceerd worden. 

13. Nieuwsbrief

U zal maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van Huiscleaning. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden.